fbpx

LOADING

Algemene voorwaarden


Art. 1. / 1.1. Alle facturen zijn betaalbaar binnen de 14 dagen tenzij een andere vervaldatum is vermeld op de factuur. / 1.2. Bij niet betaling van een factuur uiterlijk op de vervaldag is van rechtwege en zonder ingebrekestelling, vanaf de vervaldag intrest verschuldigd bepaald overeenkomstig de wet op de betalingsachterstand bij handelstransacties. Er is tevens, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, een schadevergoeding verschuldigd voor de administratieve en andere kosten ingevolge laattijdige betaling gelijk aan 10% van het bruto factuurbedrag met een minimum van 250 EURO en een maximum van 2.500 EURO. De toepassing van de schadevergoeding sluit toepassing van de wet op de betaalbaarheid van de erelonen van een raadsman, bij gerechtelijke invordering, evenals de invordering van andere kosten verbonden aan gerechtelijke invordering zoals o.m. dagvaardings- of oproepingskosten, rolrechten en/of kosten verbonden aan arbitrage niet uit. 

Art. 2. / 2.1. Zolang de geleverde goederen niet volledig werden betaald, blijven ze de volle eigendom van Caphca Photography & Film. / 2.2. Bij niet betaling van een factuur op vervaldag worden alle overige openstaande facturen op de opdrachtgever opeisbaar. Caphca Photography & Film heeft desgevallend het recht alle lopende opdrachten met de opdrachtgever als van rechtswege ontbonden te beschouwen ten laste van de opdrachtgever.

Art. 3. / Caphca Photography & Film behoudt het recht voor de overeenkomst als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement, surseance van betaling en kennelijk onvermogen van de opdrachtgever.

Art. 4. / De gedeeltelijke benutting van het geleverde heeft de aanvaarding van het geheel tot gevolg. Gebreken aan een gedeelte van de levering geven de opdrachtgever niethet recht tot afkeuring van het geheel.

Art. 5. / De vrijwaringsplicht van Caphca Photography & Film met betrekking tot de gebreken in de geleverde goederen strekt zich niet verder uit dan deze van onze leveranciers.

Art. 6. / 6.1.Wanneer Caphca Photography & Film ten gevolge van overmacht, waar staking onder valt, niet in de mogelijkheid verkeert de overeenkomst uit te voeren, behoudt hij het recht de overeenkomst te beëindigen zonder dat er enige schadevergoeding verschuldigd is. / 6.2. Bij bestelling waarbij levertermijnen schriftelijk kenbaar zijn gemaakt en beide partijen hiermee akkoordzijn gegaan, begint de termijn te lopen vanaf de eerste werkdag volgend op het volledig overhandigen van alle materialen, teksten en documenten om nodig op het werk te kunnen uitvoeren.

Art. 7. / 7.1. Voor het uitvoeren van een werk, op verzoek van de opdrachtgever binnen een kortere termijn dan welke normaal voorzien was, worden extra kosten in rekening gebracht. / 7.2. Bij laattijdige levering van teksten, tekeningen, cliché s of gelijkaardig door de opdrachtgever, waardoor het werk vertraging oploopt, wordt alle verdere verantwoordelijkheid door de Caphca Photography & Film afgewezen. Dit is eveneens het geval bij onderbrekingen voor wijzigingen.

Art. 8 / 8.1. In geval van annulatie van de , voor of tijdens uitvoering van de opdracht, is de opdrachtgever een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 50% van de waarde van de bestelling, evenals vergoeding van alle kosten van de voorraad die is aangekocht en die nodig is voor de uitvoering van het gehele werk te verrekenen. / 8.2. Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.

Art. 9 / 9.1. De Caphca Photography & Film is niet verplicht zetwerk, films, diskettes en dergelijke in bewaring te nemen. Als toch een bewaring wordt overeengekomen kan hiervoor toeslag gevraagd worden. / 9.2. De bewaring van de goederen in afwachting van de levering of de afhaling, geschiedt op het risico van de opdrachtgever. / 9.3. De cliché s, tekeningen endocumenten toebehorend aan de opdrachtgever en aan de Caphca Photography & Film toevertrouwd voor de uitvoering van de opdracht, worden bewaard op risico van de opdrachtgever, zonder dat de Caphca Photography & Film verantwoordelijk kan worden gesteld voor hun slijtage, beschadiging of vernieling noch in geval van verlies, welke ook de oorzaak hiervan zijn. / 9.4. De Caphca Photography & Film houdt zich het recht voor deze in zijn bezit te houden tot na de volledige betaling van wat door de opdrachtgever verschuldigd is.

Art. 10. / 10.1. Wat wordt geleverd door Caphca Photography & Film is onderworpen aan de wetten op de auteursrechten, zowel wat het beeld als wat de materiële drager betreft en kunnen niet afgestaan worden aan derden, behoudens schriftelijke toestemming van het agentschap. Auteursrechten, zijn nooit inbegrepen in de geleverde ontwerpen. Door Caphca Photography & Film ontworpen modellen, teksten,tekeningen, bladschikkingen, lay-outs, schetsen, en dergelijke, blijven dan ook haar eigendom. De opdrachtgever kan er voor of na levering van het werk de overdracht niet eisen computerbestanden of wat ook gemaakt op bestelling van de opdrachtgever blijven ook materieel eigendomvan de Caphca Photography & Film. De opdrachtgever kan de afgifte ervan niet eisen. / 10.2. Het recht tot reproductie of “copyright” van wat wordt geleverd door Caphca Photography & Film is begrensd tot de opdrachtgever zelf en tot het specifiek gebruik, reproductie of publicatie waarvoor de opdracht werd gegeven met uitsluiting van het recht op wijziging of aanpassing . Het wordt slechts afgestaan of overgedragen mits betaling van de overeengekomen prijs bepaald in functie van de aard van het gebruik. / 10.3. De exclusiviteit van wat wordt geleverd wordt door Caphca Photography & Film niet gewaarborgd behoudens uitdrukkelijke andersluidende overeenkomst. / 10.4. In geval van publicatie en/of reproductie van datgene wat wordt geleverd dient de naam van Caphca Photography & Film vermeld, de klant verbindt er zich toe hiervan op eerste verzoek bewijs te leveren met mededeling van de oplage.

Art. 11 / 11.1. Lichte verschillen in kleur, zuiverheid, gladheid, aanblik, eenvormigheid, zelfs indien ze voorkomen in dezelfde levering of fabricatie of gedeelten ervan, zijn toegestaan. Volgens bestaand gebruik wordt door de opdrachtgever een afwijking van 10% meer of minder op het bestelde kwantum aangenomen. / 11.2. Elke klacht betreffende de levering en elk protest ,dient gegrond en behoorlijk gemotiveerd, uiterlijk binnen de acht dagen na ontvangst van de goederen of uitvoering van de werken per aangetekend schrijven te worden kenbaar gemaakt aan de Caphca Photography & Film. Deze klacht en of protest dientvóór elk het gebruik kenbaar gemaakt. / 11.3.De verantwoordelijkheid van Caphca Photography & Film is absoluut, zowel voor wat betreft vergoeding van schade, intresten en kosten, beperkt tot de teruggave of gedeeltelijke teruggave van de prijs die zij ontvangen heeft voor het niet-conforme gedeelte van de order. / 11.4. Caphca Photography & Film wijst verder alle verantwoordelijkheid af, zo ook voor alle schade toegebracht aan goederen of personen door geleverde of verkochte koopwaar.

Art. 12. / 12.1. Een opdrachtgever die Caphca Photography & Film verzoekt een proef, model, ontwerp, tekst of welk voorbereidend werk ook te leveren, zonder uitdrukkelijk voorbehoud, verbindt er zich toe nadien de bestelling aan de Caphca Photography & Film toe te vertrouwen of hem voor het geleverde werk te vergoeden. / 12.2. De opdrachtgever kan steeds verzoeken om een proef. Deze wordt door de opdrachtgever gedateerd en met goed voor druk en voor akkoord, eigenhandig geschreven en ondertekend aan de Caphca Photography & Film bezorgd. Caphca Photography & Film kan niet aansprakelijk worden gesteld voor tekortkomingen, fouten of andere gebreken in werk afgeleverd overeenkomstig de goedgekeurde. / 12.3. Proeven identiek aan de voorwaarden gesteld aan het eindproduct, worden afzonderlijk in rekening gebracht. / 12.4. De opdracht kan enkel gewijzigd worden mits uitdrukkelijk schriftelijk akkoord tussen partijen. / 12.5. De goedgekeurde proef blijft eigendom van Caphca Photography & Film en dient als bewijsmiddel in geval van betwisting.

Art. 13. / 13.1. De leveringstermijnen zijn slechts indicatief en vertraging in levering geeft geen recht op schadevergoeding noch op de ontbinding van de overeenkomst. / 13.2. Goederen reizen steeds op voor risico van de opdrachtgever. Caphca Photography & Film kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vertraging, oponthoud, beschadiging, verlies, e.d. Het in ontvangst nemen van de goederen zonder aantekening op de afleveringsbon of verzendnota, geldt als bewijs van ontvangst in degelijke staat. / 13.3. De opdrachtgever is gehouden om het voertuig volledig gereinigd af te leveren aan de Caphca Photography & Film dit voor een optimaal resultaat te bekomen bij een belettering. Mocht de reiniging niet gebeurd zijn, zal de opdrachtgever een minimum van 50 EURO in rekening worden gebracht.

Art. 14. / 14.1. De opdrachtgever is tevens aansprakelijk voor betaling van de rekeningen, zelfs indien de opdrachtgever verzoekt deze aan derden te factureren en indien de Caphca Photography & Film hiermee instemt. / 14.2. De opdrachtgever is tevens verantwoordelijk voor inbreuken op wettelijke bepalingen inzake auteursrechten, reproductie, artistieke of industrieel eigendom, oneerlijke concurrentie, beschermde producten en dergelijke, wanneer hij een bestelling doorgeeft. Hij vrijwaart de Caphca Photography & Film uitdrukkelijk van alle financiële of gerechtelijke gevolgen die hieruit zouden voortspruiten.

Art. 15. / Diegene die opdracht geeft tot (re)productie van logo’s, gedeponeerde merken, merknamen e.d. wordt verondersteld hiertoe gemachtigd te zijn en over de nodige toelatingen te beschikken. Alle verantwoordelijkheid, royalties, toelatingen enz. zijn ten alle tijden voor rekening van de opdrachtgever.

Art. 16. / Duur van de hostingovereenkomst, opzegging en ontbinding: Tenzij in de overeenkomst anders is bepaald, wordt de overeenkomst aangegaan voor de duur van één jaar. Na afloop van deze termijn zal de overeenkomst stilzwijgend worden verlengd voor periodes van telkens één jaar. De overeenkomst kan door een van beide partijen per aangetekend schrijven met bewijs van ontvangst tegen het einde van de looptijd van de overeenkomst worden opgezegd met een opzegtermijn van drie maanden. De dienst hosting kan worden stopgezet door Caphca Photography & Film indien de factuur niet binnen de 14 dagen wordt betaald. De domeinnaam wordt niet verlengd en gaat in quarantaine indien er binnen de 14 dagen niet wordt betaald.

CONTACT 

Lange Kroonstraat 170
2530 Boechout
+32 475 29 67 18
info@caphca.com
www.caphca.com
BE 0533 711 915

Privacy Policy
Algemene Voorwaarden